organicko-minerálne hnojivá

hnojivá

|
hojivá organicko-minerálne hnojivá
hojivá
Ing.Michal Lejko,CSc.
organicko-minerálne hnojivá
V SÚČASNOSTI REALIZUJEM:

- výrobu a predaj EC organicko -
  minerálneho listového hnojivá
  UniverzaL1 a jeho variantov ako aj
  organických a mineránych hnojív
  (tekutých aj tuhých)

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  výživy a hnojenia rastlín s dôrazom na
  listovú výživu v kontexte so zakladným
  hnojením a to aj pre ekologické
  pestovanie !

- kompletnú poradenskú činnosť v oblasti
  agronómie poľnohospodárskych plodín

- osobne realizujem odber vzoriek
  pôdneho a rastlinného materiálu  a
  zabezpečujem ich chemické analýzy
  podľa platnej legislatívy
organicko-minerálne hnojivá
O d b o r n o s ť   / vzdelanie, výskum, prax /

Začiatky môjho vzdelania v odboroch poľnohospodárstva spadajú do obdobia absolvovania Strednej poľnohospodárskej technickej školy v TV - odbor pestovateľ - chovateľ. Potom nasledovalo štúdium na Vysokej škole poľnohospodárskej (VŠP) v Nitre - odbor fytotechnický a následne absolvovanie internej ašpirantúry na rastlinnej biochémii so zameraním na biosyntézu aminokyselín a bielkovín počas ontogenézy jačmeňa a pšenice. Tejto problematike som sa, v rámci aktivít mladých vedeckých pracovníkov, venoval aj na Výskumnom ústave tabakového priemyslu v Bábe, kde som založil a viedol biochemické laboratórium a táto skutočnosť mi umožňovala, ako vedľajšiu činnosť, riešiť problematiku biosyntézy amínokyselín a bielkovín v tabaku a ich využitie vo výžive zvierat.
Problematika výživy rastlín so zameraním na hlavné poľnohospodárske plodiny vo vzťahu ku genetickým materiálom, obrábaniu pôdy a pod. sprevádzala moju dráhu vedeckého pracovníka viacero rokov. Ako vedecký pracovník Výskumného ústavu tabakového priemyslu (VÚTP) som medzi prvými, v bývalom Československu - rok 1985,  riešil problematiku využívania zeolitov vo výžive rastlín. Potom prišla aj práca v pozícii hlavného agronóma na družstve, ktoré obhospodarovalo vyše 3000  ha pôdy.
Vítam Vás
hnojivá
S p o l u p r á c a  / veda, výskum, prax, obchod /

S terajším Prof.Ing.Ottom Ložekom, CSc. - vedúcim Katedry agrochémie a výživy rastlín SPU v Nitre sme robili, medzi prvými vo vtedajšom Československu / rok 1988/  pokusy s humátmi  /zdroj humínových kyselín, fulvokyselín... /. Najnovšie som bol zase prizvaný k spolupráci na testovaní špičkového japonského produktu Pentakeep-u, ktorý obsahuje fotosynteticky aktívnu látku - kyselinu 5-amínolevulovú.
V súčasnosti som výhradným obchodným zástupcom japonského výrobcu Pentakeep-u - firmy Cosmo Seiwa Agriculture CO.,LTD. pre Slovenskú republiku. (kliknite pre zobrazenie podrobných informácií o Pentakeep-e)
   So súhlasom autorov: prof. Ing.O.Ložeka,CSc. a Doc.Ing. P. Slámku,CSc.,  v plnej miere propagujem a realizujem v praxi trojročné výsledky malo parcelových ako aj prevádzkových pokusov s Pentakeep-om na rôznych plodinách v podmienkach SR. Samozrejme, že plne využívam aj svoje dvojročné praktické skúsenosti s týmto aktivátorom fotosyntézy..., ako aj používanie Pentakeep-ov pri výrobe nových typov listových hnojív.
organicko-minerálne hnojivá
Mám takmer 20 ročné, bohaté, skúsenosti (predaj rôznych hnojív, agro chemikálií a pod. ako SZČO) s obchodnou a poradenskou činnosťou pre poľnohospodárov.
Po niekoľkoročnom vývoji a testovaní nových organicko-minerálnych hnojív som odovzdal na certifikáciu najnovší produkt, ktorý budem vyrábať už od marca 2011 pod názvom UniverzaL1, ktorý bude zároveň štartovacím základom pri výrobe všetkých ostatných modifikácií podľa požiadaviek pestovateľov a potrieb ich porastov. Ide teda o listové hnojivá šité na mieru. Súčasťou týchto foliárnych hnojív bude, okrem iného, urýchľovač fotosyntézy - kyselina 5-amino levulová ako súčasť Pentakeep-ov, koloidné zeolity, nové typy stimulátorov rastu a vývoja rastlín, ktoré predstavujú súčasnú svetovú špičku v oblasti vývoja listových hnojív a v neposlednom rade aj moderné zmáčadlá... Bližšie informácie - pozrite NOVINKY
minerálne hnojivá
Okrem hore uvedenej problematiky v súčasnosti vyvíjam nové typy pevných organicko-minerálnych hnojív, ktorých podstatnou vlastnosťou má byť postupné uvoľňovanie živín ako aj stimulátorov rastu a vývoja pestovaných plodín. Medzi najdôležitejšie ciele patrí výroba takých produktov, ktoré by zodpovedali ekologickému poľnohospodárstvu a tým prispievali k zdravej výžive ľudí aj zvierat v súčasnom prechemizovanom  /pesticídy/  systéme výroby poľnohospodárskych plodín.


Ž i v o t n ý   p o s t o j

Nie som génius ani jeho protipól. Snažím sa pomôcť tým, ktorí vedia moje vedomosti a skúsenosti v odbore použiť a využiť na svoj prospech a stojí im to za to. Som toho názoru, že ľudia majú spolu komunikovať po každej stránke. Nestretol som v svojom živote ani jedného človeka, od ktorého by som sa niečo nenaučil, resp. nepoučil...
organicko-minerálne hnojivá
Na VAŠE  O T Á Z K Y Vám rád odpoviem po vyplnení kontaktného formulára so stručným popisom problematiky.
Meno:
Telefón:
Email:
Správa:
organicko-minerálne hnojivá
Copyright © hnojival.sk   |   Tvorba web stránok
ÚVOD  |  KONTAKT
organické hnojenie
LEJKO
hnojivá
tvorba web stránok
organicko-minerálne hnojivá
NOVINKY
[CNW:Counter] návštevník
Aktuálna ponuka